கரப்பான் புண்களை ஆற்ற மருதாணிப்பூ!

தோலில் தோன்றக்கூடிய கரப்பான் புண்களை ஆற்ற மருதாணிப்பூவை அரைத்து புண்கள் மீது பற்றுப்போட விரைவில் ஆறும். நாள்பட்ட நீர் ஒழுகும் எக்ஸிமா என்னும் புண்களுக்கு மருதாணிப்பூவுடன் மஞ்சள் சேர்த்து அரைத்து பற்றுப்போட விரைவில் குணமாகும்.

Originally posted 2015-11-29 04:12:06. Republished by Blog Post Promoter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *